Dysleksja - opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Do czego uprawnia opinia o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych do dysfunkcji ucznia określa rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

W szczególności do opinii odnoszą się do następujące punkty:

Rozdział 2 § 6 punkt 1

Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

Z tego punktu wynika, że nauczyciel ma obowiązek stosować się do zaleceń znajdujących się w opinii, czy mu się ona podoba czy nie. Jeżeli tego nie robi, trzeba pójść do dyrekcji szkoły, a jeśli i to nie pomoże - do kuratorium oświaty.

Rozdział 4 § 32 punkt 1

Uczniowie (słuchacze) z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

Rozdział 5 § 44 punkt 1

Absolwenci z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż na 6 miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego.

Z egzaminami na ogół nie ma problemu - we wszystkich szkołach organizowane są tak, by uwzględniać zalecenia znajdujące się w opiniach. Jeśli szkoła stawia opór należy się zgłosić do kuratorium.

Proszę pamiętać, że opinia - choć wyrównująca szanse dzieci z zaburzeniami - "załatwiona" uczniowi nie mającemu żadnych problemów (może poza brakiem motywacji do nauki) może przynieść więcej szkód niż pożytku.

Sposób na dysleksję i Dyslektyk 2
- programy do terapii pedagogicznej.

Dysleksja
Dysleksja - wprowadzenie
Dysleksja - definicje
Diagnoza dysleksji
Terapia pedagogiczna
Dysleksja - opinia z PPP
Co mogą rodzice
Diagnoza - gdzie i jak?
Terapia - gdzie i jak?

Terapia pedagogiczna - programy